Zdroj: https://www.fkrudna.cz/index.php?a=dokumenty/gdpr-zpracovani.osobich.udaju  •  Vydáno: 6.3.2019 11:07  •  Autor: Honza Geleti

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮGDPR

v souvislosti s členstvím v klubu FK RUDNÁ (dále jen FK)

FK tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresu místa pobytu,
  4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
  5. rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny FK, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

FK dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané FK (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence FK.

FK, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je FK sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

a to za účelem:

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

FK upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v FK výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne FK pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v FK.

Člen je srozuměn se svým právem:


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).