Kategorie: Archiv, Dokumenty

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

účinný od soutěžního ročníku 2013/14 s platností od 1. 8. 2013 a naposledy modifikován 16. 6. 2020.

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená fotbalovým klubem FK RUDNÁ z.s. se sídlem Karlovotýnská 471/3, 252 19 Rudná, IČ: 458 45 093 (dále jen FkR), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do fotbalového areálu a používající zařízení sportoviště.
   
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu sportoviště uskutečňovat.
  Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.
   
 3. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v tomto areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2

Areál sportoviště

 1. Fotbalový areál v ul. Karlovotýnská 471(dále jen areál) slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání nebo turnajů a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně FkR.
   
 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem FkR, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím FkR, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
   
 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s FkR, jakožto i pro hosty těchto osob.
   
 4. Kromě nájemce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR
  nebo Městské policie města Rudná (dále jen Policie).

§ 3

Pobyt v areálu

 1. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
   
 2. Areál je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně třicet minut (30 min.) před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno FkR z organizačních důvodů jinak.
   
 3. Návštěvníci jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie.
   
 4. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
   
 5. Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s použitím své fotografie v rámci fotografií pořízených na fotbalových utkáních.

§ 4

Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
   
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
   
 3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost
  a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření FkR oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech nájemce.
   
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu.
  To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
   
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5

Chování v areálu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
   
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
   
 3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti.
  V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
   
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

 1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  1. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  2. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  3. spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
  4. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  5. neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
  6. ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
  7. tyče pro vlajky či transparenty,
  8. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
  9. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,7
  10. zvířata,
  11. laser ukazovátko,
  12. kufry, velké tašky, batohy apod.
  13. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu FkR.
    
 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
  1. vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
  2. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
  3. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
  4. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  5. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  6. ničit zařízení a vybavení areálu,
  7. bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku tohoto fotbalového klubu,
  8. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
  9. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál,
  10. jezdit po cestách a plochách bez povolení,
  11. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v areálu.
    
 3. FkR je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 100.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků.
  FkR je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.

§ 7

Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FkR.

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FkR a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie.

§ 9

Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
  FkR odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
   
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit vedení FkR.

§ 10

Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu a postihnuti zákazem vstupu do areálu.
  To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení
   
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FkR nebo pořadateli dané akce.
   
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11

Ochrana osobních údajů

 1. Návštěvníci berou na vědomí, že kdykoliv během pobytu v areálu mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
   
 2. Návštěvníci berou na vědomí, že FkR nebo Fotbalová asociace České republiky ("FAČR"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
   
 3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
   
 4. Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12

Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od soutěžního ročníku 2013/14 s platností od 1. 8. 2013 a naposledy modifikován 16. 6. 2020.

 

Výkonný výbor FK Rudná z.s.

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.