Kategorie: KLUBOVÉ NOVINKY, Archiv, Dokumenty

FAČR - Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

FAČR - Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěžíaktualizace: 1.10.2021

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:

 1. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:

  a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz  bod  3.),  jejichž  splnění  je  organizátor  akce,  v  tomto  případě  pořadatel  (tzn.  domácí klub)povinen  kontrolovat  a osoba  účastnící  se  utkání  jako  divák  je  povinna  jejich  splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na utkání,

  b)  pro  konání  utkání  s kapacitou  nad  3.000  přítomných  diváků  se  stanovují  podrobnější podmínky prokazování bezinfekčnosti (více viz aktuálně platné mimořádně opatření MZČR),

  c)  vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

  d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1.000 osob jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5 dní předem,

  e)  pořadateli  utkání  se  doporučuje  vhodným  způsobem  (nejlépe  umístěním  viditelné informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast na utkání (viz bod 3).
   
 2. Přítomnost  sportovců,  rozhodčích  a  členů  realizačního  týmu (tj.  osob  přímo  se  účastnících utkání) je  povolena  za  následujících podmínek:

  a)   evidenci  osob  přímo  se  účastnících  utkání  pro  potřeby  epidemiologického  šetření  orgánů ochrany  veřejného  zdraví  nahrazuje  evidence  v IS  FAČR  a  zápis  o  utkání;  každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího mužstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;

  b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19;

  c)  u  osob  přímo  se  účastnících  utkání  v  rámci  neměnného  kolektivu  se  prokazování bezinfekčnosti nevyžaduje,

  d)  rozhodčí  a  další  delegované  osoby  jsou  dále  povinny  prokázat  bezinfekčnost  (viz  bod 3.), jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat a potvrdit v elektronickém zápise o utkání.
   

 3.  Podmínky pro účast všech osob na utkání (osob přímo se účastnících i diváků):

  a) osoba  absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru  SARS-CoV-2  s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba  absolvovala  nejdéle  před  72  hodinami  rychlý  antigenní  test  (RAT)  na  přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo

  c)  osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  jej  národním  certifikátem  o provedeném očkování, nebo

  d) osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění  covid-19,  uplynula  u  ní  doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC  antigenního  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS-CoV-2  nebo  RT-PCR  testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

   e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro  sebetestování  (použití  laickou  osobou),  s  negativním výsledkem.
   

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 1. 10. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 10. 2021.
Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách vlada.cz.

print Formát pro tisk